Szavatosság és jótállás

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás időtartama 10.000 Forint és 250.000 Forint összegű eladási ár esetén 2 év, 250.001 Forint összegű eladási ártól 3 év. A jótállás időtartama több is lehet. Ebben az esetben a fentiekben megadott jótállási idő az érvényes. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával vagy az üzembe helyezés napjával kezdődik. A fogyasztó szavatosságból, jótállásból eredő jogait a Polgári Törvénykönyvről szóló az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.), 249/2004 (VIII.27.), és 270/2020 (VI.12.) Korm. rendelet, továbbá a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályiról szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben meghatározott jogok illetik meg. A fogyasztó jótállási igényét a vásárlás helyén érvényesítheti.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), vagy rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, vagy helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, vagy elemi kár, természeti csapás okozta.

Nem tartoznak a jótállás körébe a termékhez adott szoftverek, melyet a gyártó az alap meghajtó szoftverén kívül biztosít (pl. ingyenesen biztosított alkalmazói programok.).

A jótállási és szavatossági időn belül javításra átvett készülék esetén, ahol a hiba jellege nem kötelezi a forgalmazót jótállásra, szavatosságra (nem gyártási hiba esetén), a költségek megtérítése a vásárlót terheli.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó - elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. Ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Három munkanapon belüli csereigény érvényesítése esetén a termék tartozékainak hiánya esetén a Hifi Station Kft. igényt tart a hiányzó tartozékra, vagy annak árának megtérítésére.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Amennyiben a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a társaság a fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról.

Ha a kötelező jótállás alá tartozó terméket 30 napon belül nem tudja a társaság megjavítani, akkor a társaság 8 napon belül cserélni köteles a terméket. Kivételt képeznek e rendelkezés alól az elektromos kerékpárok, elektromos rollerek. Amennyiben a kötelező jótállás alá tartozó termék a harmadik javítást követően újból meghibásodik, akkor a társaság 8 napon belül köteles a terméket cserélni. Kivételt képeznek e rendelkezés alól az elektromos kerékpárok, elektromos rollerek. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a társaság köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék vásárlását igazoló számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat visszatéríteni a fogyasztó részére. Kivételt képeznek e rendelkezés alól az elektromos kerékpárok, elektromos rollerek.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetés szerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

Elveszett jótállási jegyet nem tudunk pótolni. A szerviz által kiállított csereutalvány kiadásának feltétele a vásárlást igazoló számla, vagy blokk megléte, ezért kérjük, őrizze meg a vásárlási blokkot, vagy számlát!

A jótállási igény kizáró feltételei:

  • Nem tekintjük jótállási körbe tartozó meghibásodásnak, ha vírus fertőzés, vagy nem a termékekhez kapott, esetleg illegális szoftver okozza a meghibásodást, illetve, ha a készüléket működtető program (firmware) frissítése közben hibásodna meg a készülék.
  • A termék tisztítása, karbantartása, valamint a kellékanyagok pótlása nem tartozik a jótállás körébe.

Autóhifi termék esetében az üzembe helyezést, bízza inkább szakemberre. A helytelen beszerelés következményeit nem vállaljuk!

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles. A vállalkozás a nála bejelentett szavatossági és jótállási igényről jegyzőkönyvet köteles felvenni és annak 1 példányát a fogyasztónak átadni.

A jótállás csak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésre vonatkozik. Fogyasztó csak természetes személy lehet. Cég vagy bármilyen más szervezet nem minősül fogyasztónak. Cég vagy bármilyen más szervezet esetében a jótállási idő 3 hónap.

Elektromos kerékpárra és elektromos rollerre vonatkozó szabályok:
Ez a jótállási kötelezettség nem vonatkoztatható abban az esetben:

  • ha a kerékpárt ,elektromos robogót, motort kölcsönzési céllal vagy egyéb iparszerű, futár üzemmód céllal üzemeltetik vagy azzal oktatást végeznek.
  • Nem vállaljuk továbbá a jótállás időtartamán belül a díjmentes kijavítást, a természetes elhasználódás miatt elkopott alkatrészekre, valamint a kerékpár azon káraira, amelyeket külső mechanikai vagy vegyi hatások okoztak. /kőfelverődés, gumidefekt, savas eső, egyéb légköri szennyeződés, állati és növényi anyagok stb./

A jótállásra kötelezettnek kell bizonyítani, hogy a hiba oka a termék a Vásárlónak való átadása után keletkezett.